Operativna dejavnost

Operativne naloge gasilstva ali gasilske naloge so gašenje in reševanje ob požarih, ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.

 

Javna gasilska služba

PGD Kanal je del lokalne javne gasilske službe (JGS) v občini Kanal. Poleg PGD Kanal so v JGS še Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, Prostovoljno gasilsko društvo Avče in Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Salonit Anhovo.

Kategorija enote se določi na podlagi števila prebivalcev na operativnem območju in glede na tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju. Gasilske enote se praviloma kategorizirajo na podlagi osnovnega operativnega območja. V občini je lahko le ena osrednja gasilska enota. Gasilska enota v najvišji kategoriji je osrednja gasilska enota. PGD Kanal je osrednja enota v občini Kanal in sodi v III. kategorijo.

Opravljanje javne gasilske službe

Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, če jih neposredno določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe v skladu z zakonom je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza.

Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu z Zakonom o gasilstvu določi zlasti:

  • obseg in način opravljanja javne gasilske službe;
  • začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe;
  • organizacijo javne gasilske službe;
  • nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.

Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.

V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih Zakon o gasilstvu določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti.

V opravljanje javne gasilske službe v skladu z zakonom se lahko na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.

V letnem programu dela poklicne gasilske enote, ki je organizirana kot javni zavod, se določi tudi sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi enotami pri opravljanju javne gasilske službe.

 

Merila in razvrščanje

Merila razvrščajo gasilske enote v sedem kategorij. Posamezne kategorije se med seboj razlikujejo po številu gasilcev in tehnični opremljenosti enote. Kategorija enote se določi glede na značilnosti območja, na katerem deluje.

Prve tri kategorije gasilskih enot se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, četrta in peta kategorija pa kot prostovoljna gasilska enota ali pa kot prostovoljna gasilska enota s poklicnim jedrom.

Najvišje kategorizirano gasilsko enoto v lokalni skupnosti določimo za osrednjo gasilsko enoto. Tako enoto ponovno kategoriziramo glede na skupno število prebivalcev v celotni lokalni skupnosti. Seštevek točk, ki ga dobimo iz tabele na podlagi vseh prebivalcev lokalne skupnosti, in točk na podlagi najzahtevnejšega tipa naselja nam da podatek za določitev kategorije osrednje gasilske enote v občini. Vsaka občina ima lahko le eno osrednjo enoto. Osrednja gasilska enota mora biti organizirana tako, da zagotavlja odhod na intervencijo v 5 minutah po prejemu poziva.

 

Kadrovska zasedba in opremljenost enot
Sedaj veljavna merila dajejo vecji poudarek na primernejši kadrovski zasedbi in opremljenosti gasilske enote z gasilsko zašcitno in reševalno opremo.

Osnovna opremljenost gasilskih enot je namenjena le zagotavljanju operativne pripravljenosti nalog gašenja in reševanja v primeru požarov in tehnicnih intervencij. Za opravljanje drugih nalog zašcite in reševanja, ki jih enote opravljajo v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe se mora enota posebej opremiti.

Razvrstitev gasilskih enot opravi župan na predlog strokovnih služb in je sestavni del operativnega načrta. Pod pojmom strokovne službe upoštevajo merila občinsko poveljstvo in poveljstvo gasilske zveze ter občinsko strokovno službo za zaščito in reševanje, ki jo lahko organizirajo posamezne lokalne skupnosti.

 

Dodatna oprema teritorialnih gasilskih enot za gašenje požarov v naravnem okolju
Opremljenost gasilskih enot za gašenje požarov v naravi se določi na podlagi seštevka točk, ki ga enota dobi za delež gozdnih površin, ki jih enota pokriva, in za stopnjo ogroženosti gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

 

Pravna podlaga:
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - UL št. 92 z dne 10.10.2007.

Sestavni del uredbe so tudi Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.

 

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!