Dejavnost in naloge društva

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) je prostovoljno in samostojno združenje občanov (ki delujejo pod pogoji iz Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu), ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah. Društvo je nestrankarska in neprofitna organizacija. PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih članov in jo izvaja v javnem interesu.

 

Glavne naloge društva:

  • gasi požare, varuje in rešuje ljudi in premoženje v požarih, elementarnih in drugih nesrečah
  • posveča nenehno pozornost preventivnim nalogam in njihovemu izvajanju
  • vzdržuje v uporabnem stanju gasilske prostore, naprave ter orodje
  • strokovno usposabljanje članov društva
  • skrb za pridobivanje novih članov posebej gasilskega podmladka
  • pomoči občanom na področju varstva pred požarom
  • druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva

 

Namen delovanja PGD (6. člen statuta):

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju: Občine Kanal ob Soči.

 

Cilji delovanja PGD so (7. člen statuta):

1. izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter drugih preventivnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

2. izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;

3. vzgoja in usposabljanje članov PGD ter mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;

4. opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

 

PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti (9. člen statuta):

1. gasi požare, varuje in rešuje ljudi in premoženje pri požarih, elementarnih in drugih nesrečah, kar izvaja operativna enota;

2. posveča nenehno pozornost preventivnim nalogam in njihovemu izvajanju;

3. organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem področju;

4. vzdržuje v uporabnem stanju gasilske prostore, naprave in orodje ter opremo, in da skrbi, da s naprave, orodje oprema varno spravljeni;

5. pošilja člane v strokovne gasilske šole, tečaje, seminarje in jim zagotavlja materialna sredstva za njihovo strokovno izobraževanje in vzdrževanje;

6. sodeluje z drugimi gasilskimi društvi in enotami pri gašenju požarov, pri elementarnih in drugih nesrečah pa tudi pri opravljanju nalog s področja požarne preventive zaradi usklajevanja dela s sosednji društvi in enotami;

7. opravlja naloge gasilske straže po naročilu ali dogovoru, kadar je na ta način potrebno varovati določen objekt ali drugo premoženje pred požarom;

8. opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;

9. s populariziranjem gasilstva vključi v društvo čim več državljanov, še posebej pionirjev, mladine in žensk;

10. skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;

11. svoje člane, še posebej operativne enote, z gasilskimi vajami, predavanji, širjenjem gasilskega tiska in drugim poučevanjem usposobi za učinkovito nastopanje in ukrepanje;

12. izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;

13. organizira predavanja za vse prebivalstvo in organizacije v svojem požarnem območju in jih

seznanja z nevarnostmi požara, elementarnih in drugih nesreč, o ukrepih za preprečitev le – teh in s pomenom požarne preventive ter gasilske in reševalne organizacije ter jim nudi svojo pomoč;

14. v okviru namena društva in članstva razvija kulturne, prosvetne, športne, turistične in druge rekreacijske aktivnosti na organiziran način;

15. vodi predpisane gasilske in društvene evidence;

16. podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;

17. opravlja druge naloge, ki so povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.

 

Gasilsko delo je opravljanje operativnih nalog gasilstva ter drugih nalog in aktivnosti med gasilsko službo v skladu s formacijo gasilske enote oziroma sistemizacijo del, predpisi ter pravili gasilske stroke in programom dela gasilske organizacije. Gasilsko delo je tudi opravljanje dela in aktivnosti v organih gasilske organizacije ter delovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih, ki jih organizira ali izvaja gasilska organizacija.

Zakon o gasilstvu določa, da gasilska društva opravljajo javno gasilsko službo in jim s tem nalaga pomembne in odgovorne naloge v sistemu zaščite in reševanja, v katerem imajo kot največji nosilec zelo pomembno funkcijo.

Pridobitne dejavnosti lahko PGD opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev PGD oziroma nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji PGD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev PGD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov PGD. Društvo lahko po pooblastilu lokalne skupnosti opravlja javno službo v skladu s 16. in 17. členom Zakona o gasilstvu.

Kot dopolnilna dejavnost PGD se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev PGD.

 

Članstvo društva v gasilskih zvezah

PGD Kanal je član Gasilske zveze Goriške (v nadaljevanju: GZ) in GZS. Svoje članske pravice v GZS izvaja preko GZ. Svoje interese v regijskem svetu (pokrajinski zvezi) usklajuje preko GZ.

Prostovoljna gasilska društva se na območju občine ali več občin združujejo v gasilske zveze, ki jih je trenutno 116, preko le-teh pa v Gasilsko zvezo Slovenije.

Prostovoljna gasilska društva se za opravljanje operativnih nalog - gasilske službe znotraj gasilske zveze povezujejo v sektorje oziroma občinska poveljstva v zvezah, ki pokrivajo območje dveh ali več občin.

Povezovanje gasilskih organizacij v regijski svet in regijsko poveljstvo ni pravna oblika, temveč oblika sodelovanja gasilstva na organizacijskem in operativnem področju na območju regije. Trenutno je v Sloveniji 17 gasilskih regij: Belokranjska, Notranjska, Celjska, Obalno-kraška, Dolenjska, Podravska, Gorenjska, Pomurska, Koroška, Posavska, Ljubljana I, Savinjsko-šaleška, Ljubljana II, Severnoprimorska, Ljubljana III, Zasavska, Mariborska.

METEO.SI  graficni-prikaz-spin
Vreme Windy SPIN POŽARNA OGROŽENOST

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).

Spoštovani občani!
Akcija zbiranja odpadnih kovin je končana. Tako, da za gasilskim domom ni več zabojnika. Hvala vsem, ki ste pomagali!